KONKURS

KSIĄŻĘCE

POZNAJ PIWNY


ŚWIAT OD KUCHNI I WYGRYWAJ

NAGRODY:

3x thermomix® 100x kolekcja szklanek

ZASADY UDZIAŁU:

Zasady udziału
 • Kup 3 dowolne piwa KSIĄŻĘCE
  objęte promocją i zachowaj paragon
 • Zarejestruj się na piwnyswiatodkuchni.pl
 • Napisz, dlaczego piwa książęce doskonale
  łączą się z jedzeniem

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU
PIWNY ŚWIAT OD KUCHNI

 • §1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji oraz prawa i obowiązki Uczestników konkursu pod nazwą „Poznaj piwny świat od kuchni i wygrywaj” (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu działającym na zlecenie Kompanii Piwowarskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086269 (dalej „Zleceniodawca”) jest Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Św. Bonifacego 150, kod pocztowy 02-909, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs organizowany jest w sklepach sieci handlowych: Lidl, Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Globi, Tesco, Auchan, Intermarche, Topaz, E.Leclerc i Polomarket na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania Konkursu, obejmujący przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie nagród i obsługę ewentualnych reklamacji trwa od 15.10.2020 r. do 28.02.2021 r. (dalej „Czas trwania Konkursu”), przy czym zakupu produktu promocyjnego oraz zgłoszenia do Konkursu (dalej „Czas rejestracji”) należy dokonać od godz. 0:00:01 w dniu 15.10.2020 r. do godz. 23:59:59 w dniu 15.11.2020 r.
 5. Konkurs jest prowadzony w celu promocji piwa marki Książęce.
 6. Niniejszym Konkursem objęty jest następujący produkt: Książęce Złote Pszeniczne, Książęce Czerwony Lager, Książęce Ciemne Łagodne, Książęce Weizen, Książęce Irish Ale, Książęce Porter, Książęce IPA w opakowaniu butelka 0,5l, oraz Ksiażęce IPA puszka 0,5l. (dalej: „Produkt promocyjny”), dostępny w sieciach handlowych Lidl, Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Globi, Tesco, Auchan, Intermarche, Topaz, E.Leclerc i Polomarket w Czasie rejestracji do Konkursu, zgodnie z postanowieniem pkt. 4 powyżej. Poza tym okresem Produkt promocyjny może być dostępny w sprzedaży w sklepach sieci Lidl, Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Globi, Tesco, Auchan, Intermarche, Topaz, E.Leclerc i Polomarket, jednakże ich zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
 8. Udział w Konkursie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.piwnyswiatodkuchni.pl (dalej „Strona Konkursu”).
 9. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik przystępując do Konkursu, potwierdza, że zapoznał się z zasadami Konkursu i wyraża zgodę na treść Regulaminu.
 10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
 • §2. Uczestnictwo w Konkursie
 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i pełnomocnicy Organizatora, Zleceniodawcy oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez „najbliższych członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostaj
 • §3. Zasady konkursu
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od godz. 0:00:01 15.10.2020 r. do godz. 23:59:59 15.11.2020 r.:
  • a. kupić co najmniej 3 Produkty promocyjne, przy czym zakup Produktów promocyjnych w większej liczbie, udokumentowany na jednym paragonie fiskalnym, uprawnia do dokonania tylko 1 (jednego) zgłoszenia do Konkursu,
  • b. zachować czytelny dowód zakupu Produktu promocyjnego nabytego w Czasie rejestracji do Konkursu; przez dowód zakupu rozumie się oryginalny paragon fiskalny lub oryginał faktury wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, dokumentujący dokonanie zakupu Produktu promocyjnego (dalej: „Dowód Zakupu”); data i godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu musi być wcześniejsza niż data i godzina zarejestrowania Zgłoszenia konkursowego,
  • c. na Stronie Konkursu potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regolaminu, udzielić wymaganych zgód i złożyć wymagane oświadczenia,
  • d. na Stronie Konkursu wybrać z listy rozwijanej sieć handlową, wpisać numer Dowodu Zakupu, numer kasy fiskalnej, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail Uczestnika i odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Napisz, dlaczego piwa Książęce doskonale łączą się z jedzeniem” (dalej „Pytanie konkursowe”) (dalej: „Zgłoszenie”).
 2. Każdy z Uczestników może rozwiązywać zadania konkursowe dowolną liczbę razy pod warunkiem posiadania odpowiedniej liczby Dowodów zakupu, odpowiadającej liczbie rozwiązań Pytania konkursowego zgłoszonych przez Uczestnika, zgodnie z zapisem pkt 1b powyżej oraz zamieszczając za każdym razem inną odpowiedź na Pytanie konkursowe.
 3. Serwis na Stronie Konkursu do obsługi Konkursu jest czynny w Czasie rejestracji, tj. od godz. 0:00:01 w dniu 15.10.2020 r. do godz. 23:59:59 w dniu 15.11.2020 r. (liczony jest czas rejestracji w systemie Organizatora). Dokonanie Zgłoszenia skutkuje wyświetleniem na ekranie komunikatu potwierdzającego udział w Konkursie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania (od chwili dokonania zakupu Produktu promocyjnego do dnia 15.04.2021 r., czytelnych i oryginalnych Dowodów Zakupu Produktów promocyjnych. Zakup Produktu promocyjnego musi być dokonany przed dokonaniem danego Zgłoszenia konkursowego.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji Dowodów Zakupu Produktów według procedury opisanej w §6 pkt 3, 5 i 6 niniejszego Regulaminu.
 6. Zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz złożenie oświadczeń i udzielenie zgód przewidzianych na Stronie Konkursu , zgodnie z ust. 1 lit. c) jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Podczas tworzenia odpowiedzi na Pytanie konkursowe Uczestnik może zgłosić pracę konkursową (odpowiedź na Pytanie konkursowe) wyłącznie własnego autorstwa, ponadto zabrania się Uczestnikowi podejmowania działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Uczestnik w treści Zgłoszenia nie może zamieszczać:
  • a. treści i symboli sprzecznych z przepisami prawa,
  • b. treści i symboli naruszających prawa osób trzecich, a także Organizatora, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich, Organizatora lub Zleceniodawcy,
  • c. treści obscenicznych lub pornograficznych,
  • d. treści i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,
  • e. treści naruszających zasady netykiety,
  • f. danych osobowych innych osób lub ich wizerunków w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się w Konkursie z użyciem cudzych lub fikcyjnych danych osobowych, w tym w szczególności z użyciem cudzego adresu e-mail czy posługiwanie się cudzym imieniem i nazwiskiem, w celu podszywania się pod konkretną inną osobę.
 8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie, a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.
 9. Spośród Uczestników, którzy poprawnie dokonają Zgłoszenia do Konkursu, w tym rozwiążą zadanie konkursowe komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”) w terminie do 23.11.2020 r. wybierze 103 najlepsze Zgłoszenia konkursowe na podstawie poniższych kryteriów:
  • a. oryginalność,
  • b. pomysłowość i kreatywność,
  • c. poczucie humoru.
 10. Odpowiedzi na Pytanie konkursowe zostaną uszeregowane od najbardziej do najmniej spełniającej kryteria wskazane w ust. 9 powyżej i najlepszym 103 zostaną przyporządkowane nagrody, zgodnie z zapisem §4 poniżej. Organizator wybierze najpierw 3 najlepsze Zgłoszenia, którym zostanie przyznana Nagroda I stopnia. Następnie Organizator wybierze następne w kolejności 100 najlepsze Zgłoszenia, którym zostaną przyznane Nagrody II stopnia.
 • §4. Nagrody
 1. W Konkursie przewidziano:
  • a. 3 Nagrody I stopnia w postaci robota kuchennego Thermomix o wartości 5 495 PLN brutto,
  • b. 100 Nagród II stopnia w postaci zestawów szklanek Książęce o wartości jednostkowej 86,10 PLN brutto,
 2. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% przeznaczona napokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.). Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
 3. Całkowita wartość puli nagród w Konkursie wynosi 27 883,05 PLN brutto.
 4. Uczestnik Konkursu, może wygrać tylko jedną nagrodę I stopnia i jedną nagrodę II stopnia w Konkursie, niezależnie od liczby zarejestrowanych Zgłoszeń konkursowych.
 5. Zwycięzcy nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości wygranej nagrody. Zwycięzcy nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego bądź pieniężnego w zamian za nagrodę.
 6. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora, jeśli:
  • a. nie spełni lub naruszy jakikolwiek z warunków niniejszego Regulaminu,
  • b. nie odbierze nagrody,
  • c. nie będzie posiadać aktywnego numeru telefonu, co uniemożliwi kontakt i powiadomienie o wygranej,
  • d. prześle niekompletnie wypełnione oświadczenie lub nie prześle go wcale,
  • e. nie prześle Dowodu zakupy lub przesłany Dowód zakupu będzie uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, będzie nieczytelny, będzie nosił znamiona podrabiania, nie będzie oryginalny, nie będzie dotyczył zakupu Produktów promocyjnych lub będzie identyczny z Dowodem zakupu przesłanym przez innego Zwycięzcę,
  • f. nie spełni warunków przewidzianych procedurą weryfikacji określoną w §6 pkt 3, 5 i 6.
 • §5. Komisja konkursowa
 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję, która sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu. W skład Komisji wchodzą pracownicy Organizatora.
 2. Do zadań Komisji należy:
  • a. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  • b. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,
  • c. prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu, w szczególności Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu i wszystkich zainteresowanych na Stronie Konkursu.
 • §6. Ogłoszenie wyników, odbiór nagród
 1. Zwycięzcy Nagród I stopnia powiadamiani są o wygranej telefonicznie na numer telefonu komórkowego, podany przy dokonywaniu Zgłoszenia konkursowego, w terminie do 27.11.2020 r. Organizator wykonuje maksymalnie trzy próby połączeń telefonicznych z każdym zwycięzcą w odstępie nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 120 minut. W przypadku trzech nieudanych prób połączenia Organizator kontaktuje się z osobą, której Zgłoszenie konkursowe zostało wytypowane jako kolejne najlepsze w ocenie Komisji. Procedura powtarzana jest do momentu skutecznego powiadomienia o wygranej trzech zwycięzców ww. Nagród.
 2. Przez nieudaną próbę połączenia z weryfikowaną osobą rozumie się nieodebranie połączenia przez pięć sygnałów, włączenie się poczty głosowej, włączenie się sygnału faksu, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości bądź inne komunikaty świadczące o niedostępności), połączenie z inną osobą niż Zwycięzca Konkursu.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 1 powyżej, Organizator prosi zwycięzcę Nagrody I stopnia o przesłanie w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wygranej (o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) listem poleconym, celem weryfikacji, oryginału Dowodu Zakupu dokumentującego zakup Produktu promocyjnego, zarejestrowanego wraz ze zwycięskim Zgłoszeniem konkursowym oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez Zwycięzcę oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Po skutecznym powiadomieniu Zwycięzców Nagród I stopnia, Organizator powiadamia w terminie do 03.12.2020 r. Zwycięzców Nagród II stopnia za pomocą wiadomości e-mail z adresu konkurs@piwnyswiatodkuchni.pl wysyłanych na adres e-mail, podany przy dokonywaniu Zgłoszenia konkursowego.
 5. Powiadomienie o wygranej zawiera prośbę o przesłanie w odpowiedzi na maila powiadamiającego o wygranej, celem weryfikacji, skanu oryginału Dowodu Zakupu dokumentującego zakup Produktu promocyjnego, zarejestrowanego wraz ze zwycięskim Zgłoszeniem oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez Zwycięzcę oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skan należy przesłać do 5 dni kalendarzowych od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej.
 6. O dotrzymaniu terminu decyduje data otrzymania wiadomość e-mail przez Organizatora. Przesyłki, o których mowa w pkt 3 należy przesłać w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, na adres Organizatora z dopiskiem „Poznaj piwny świat od kuchni i wygrywaj”. Przesyłki z datą stempla późniejszą niż wynikająca z daty powiadomienia o konieczności przesłania Dowodów zakupu do weryfikacji nie będą uwzględniane.
 7. Nagrody, z wyłączeniem nagród pieniężnych stanowiących część nagród, przesyłane są Zwycięzcom po otrzymaniu od nich właściwego Dowodu Zakupu wraz z oświadczeniem, o których mowa w ust. 3 i 5 powyżej i prawidłowej weryfikacji Zwycięzcy, pocztą kurierską nie później niż do dnia 30.12.2020 r. Nagrody pieniężne, o których mowa w § 4 pkt 2 przesyłane są na konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Uczestnik ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego. Uczestnik nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. Odbiór nagrody Uczestnik potwierdza, odbierając przesyłkę od kuriera. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania. Brak wypełnienia powyższego obowiązku przez Zwycięzcę może uniemożliwić Organizatorowi wydanie nagrody.
 8. Nagrody nieodebrane w terminie przechodzą na rzecz Organizatora.
 • §7. Zasady postępowania reklamacyjnego
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu powinny być kierowane na piśmie pod adres Organizatora Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, z dopiskiem „Poznaj piwny świat od kuchni i wygrywaj – reklamacja” od dnia rozpoczęcia Konkursu w terminie do 30 dni od daty wydania nagród tj. do dnia 30.01.2021 r. Reklamacje przesłane z datą stempla pocztowego późniejszą niż 30.01.2021 r. nie są uwzględniane.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia doręczenia Organizatorowi oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.
 3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji nadanym w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Bieżące zapytania dotyczące Konkursu można również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@piwnyswiatodkuchni.pl oraz infolinii działającej od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych i świąt) w godzinach 10:00 – 16:00 pod numerem 226517720 (koszt połączenia – wg standardowego cennika operatora)
 • §8. Przetwarzanie danych osobowych
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
 1. jego dane osobowe w Konkursie przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000);
 2. administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 651 77 20;
 3. Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl;
 4. dane osobowe Uczestnika podawane w Konkursie będą przetwarzane:
  • a) w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Konkursie, w tym w szczególności w celu wyłonienia Zwycięzców i wydania Nagród (podstawa przetwarzania będzie realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, w którym Uczestnik bierze udział zgodnie z regulaminem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • b) dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • c) w przypadku zwycięzców Nagród - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji Konkursu oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem kompetentne organy administracji państwowej;
 6. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Czas trwania Konkursu (w tym postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu, a w zakresie danych osobowych zwycięzców Nagród także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego;
 7. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniaprzetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się na adres e-mail: konkurs@piwnyswiatodkuchni.pl, dzwoniąc pod numer 22 651 77 20 lub pisząc listownie na adres Kropka Bordo sp. z o. o. ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa;
 8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie; Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym pozbawienie prawa do nagrody;
 10. dane osobowe w Konkursie nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 11.  dane osobowe w Konkursie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
 • §9. Prawa autorskie
 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą odpowiedzi na Pytanie konkursowe, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi na Pytanie konkursowe. W przypadku, gdyby takie zapewnienie okazało się nieprawdziwe, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
 2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika na okres, liczony od chwili nadesłania Zgłoszenia do zakończenia Konkursu prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych, z odpowiedzi na Pytanie konkursowe zgłoszone do Konkursu, będące utworami w rozumieniu Ustawy na następujących polach eksploatacji:
  • a. zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką, dla celów opisanych w lit. b i c poniżej;
  • b. wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym w szczególności Internetu lub baz danych;
  • c. rozpowszechnianie poprzez umieszczanie na fan page marki Książęce w serwisie społecznościowym Facebook i udostępnianie użytkownikom tych stron, w miejscu i czasie przez nich wybranym.
 3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nadesłane Prace Konkursowe zostaną wykorzystane przez Organizatora lub Zleceniodawcę.
 4. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 5. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie decydowania o pierwszym udostępnieniu odpowiedzi na Pytanie konkursowe publiczności, decydowania o jego integralności, oznaczania odpowiedzi na Pytanie konkursowe imieniem i nazwiskiem twórcy oraz do nadzoru autorskiego, z poszanowaniem tychże praw, dla celów określonych Regulaminem.
 • §10. Postanowienia końcowe
 1. Wysłanie Zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba, która wysłała Zgłoszenie zapoznała się z treścią Regulaminu oraz akceptuje Regulamin w całości.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, z następujących ważnych przyczyn:
  1. wprowadzenie zmiany mających na celu uniemożliwienie udziału w Konkursie w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem;
  2. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływa na Konkurs lub treść Regulaminu;
  3. wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji; z zastrzeżeniem jednak, iż przedmiotowa zmiana nie może naruszać praw nabytych Uczestników.
 4. O zamiarze zmiany Regulaminu Organizator powiadomi za pośrednictwem Strony Konkursu.
Załącznik nr 1
Oświadczenie laureata

WEŹ UDZIAŁ

ZBIERANIE ZGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONE

LISTA SKLEPÓW

KONKURS ORGANIZOWANY JEST W SKLEPACH SIECI HANDLOWYCH:

 • LIDL
 • CARREFOUR MARKET
 • GLOBI
 • AUCHAN
 • TOPAZ
 • POLOMARKET
 • CARREFOUR
 • CARREFOUR EXPRESS
 • TESCO
 • INTERMARCHE
 • E.LECLERC

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

KONTAKT

ORGANIZATOR KONKURSU: KROPKA BORDO SP. Z O.O.
UL. ŚW. BONIFACEGO 150
02-909 WARSZAWA

tel.: 22 651 77 20
e-mail: konkurs@piwnyswiatodkuchni.pl

INFOLINIA CZYNNA:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
10.00 – 16.00

POTWIERDŹ SWÓJ WIEK

PROSZĘ WPISAĆ DATĘ URODZENIA

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich